การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559

       กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  ส่งเสริมแนวทางความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้รู้จักการใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างมีวิจารณญาณ เลือกสรรบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นประธานนักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียนของตน โดยปีนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเครื่องลงคะแนนเสียงแบบอัตโนมัติมาใช้ในการเลือกตั้ง ทั้งนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงคะแนนที่ถูกต้อง และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ณ ใต้อาคารโยเซฟ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559