พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

         นักเรียนโรงเรียนอรุณวิทยา ร่วมกับกลุ่มงานกิจกรรมวันสำคัญ กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาล จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา อบรมคุณธรรมจริยธรรม แสดงออกซึ่งความเป็นศิษย์ที่ดีของครู ในพิธีวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559  แผนกปฐมวัย น้องๆหนูๆได้นำดอกไม้ธูปเทียนมาน้อมไหว้บูชาคณะผู้บริหาร และคณะครู ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559

         ส่วนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และแผนกสองภาษา ร่วมพิธีไหว้ครู ช่วงเวลา 8.30-9.30 น.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ช่วงเวลา 10.00-11.30 น. ณ หอประชุมอาคารปีเตอร์ และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันไหว้ครู ระหว่างคณะครู ผู้บริหารกับนักเรียน เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู รู้คุณ เชื่อมสัมพันธไมตรี สร้างความสมัครสมานสามัคคีที่ดีต่อกัน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และในโอกาสพิธีวันไหว้ครูปีนี้ โรงเรียนยังมีพิธีประดับเครื่องหมายให้กับนักเรียนผู้ทำหน้าที่เป็น “นักเรียนสวัสดิการประจำปีการศึกษา 2559” อีกด้วย

ระดับปฐมวัย  ณ อาคารอเนกประสงค์

 วันที่ 2 มิถุนายน 2559

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  และแผนกสองภาษา  ณ อาคารปีเตอร์

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ณ อาคารปีเตอร์

วันที่ 9 มิถุนายน 2559