ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย / ป.1 / ม.1 / ม.4

         กลุ่มบริหารงานวิชาการ และกิจการนักเรียน  เชิญผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฏระเบียบ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน และผู้ปกครองเอง แจ้งข่าวสารการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองในระดับชั้นต่างๆสอบถาม แสดงความคิดเห็นในหลายๆเรื่อง เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  และผู้ปกครองระดับปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับชมการสาธิตการสอนจินตคณิต ซึ่งในปีการศึกษานี้ ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 6 (รวมทั้ง ป.1-ป.6 แผนกสองภาษา) ได้เปิดสอนจินตคณิต หลักสูตร Brain Balancing  การคิดเลขเร็ว พัฒนากระบวนการคิด สร้างสมาธิ เสริมปัญญา พัฒนาสมอง ใช้ตัวเลข และลูกคิดเป็นสื่อในการสอน  ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ และให้ความสำคัญในการปฐมนิเทศในครั้งนี้อย่างยิ่ง

ระดับปฐมวัย  วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  วันที่ 19 พฤษภาคม 2559