วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2559

        กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาล โดยกลุ่มงานอภิบาลภายใน  จัดกิจกรรม วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2559    เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อขอพรแม่พระ และเตรียมพร้อมด้านจิตใจของคณะครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ให้การทำหน้าที่การเรียน การสอน และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน    และจัดวจนพิธีกรรม เพื่อระลึกถึงการจากไปของท่าน พระสังฆราชไมเกิ้ลประพนธ์ ชัยเจริญ  อดีตประมุขสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี ค.ศ. 1988-2003   โดยบาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนระดับชั้น ป.1- ม. 6 และแผนกสองภาษา เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วยความกตัญญูรู้คุณท่าน  ส่วนระดับปฐมวัยได้จัดวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา และวจนพิธีกรรมระลึกถึงท่านท่าน พระสังฆราชไมเกิ้ลประพนธ์ ชัยเจริญ  ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์อนุบาล เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ระดับปฐมวัย

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และแผนกสองภาษา