คนเก่งอรุณวิทยา

เด็กชายสารัช สารพัฒน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 แผนกสองภาษา
สอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

นางสาวชนัญชิดา ศุภสาธิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/4
สอบวัดความรู้ภาษาจีน(yct ระดับ3) ของประเทศจีน ได้รับคะแนนเต็ม 200 คะแนน