พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ภาคเช้า โรงเรียนอรุณวิทยาส่งผู้บังคับบัญชา และกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ จำนวน 2 กอง เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา งาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
ประจำปี 2557 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียนประชาพิทักษ์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัด ในนามของโรงเรียนในสังกัดศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนห้วยยาง และภาคบ่าย กองลูกเสือโรงเรียนอรุณวิทยา ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดีภายในโรงเรียน โดยมีบาทหลวงไพทูรย์ ยันงาม ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอรุณวิทยาเป็นประธานในพิธี หลังจบพิธีผู้บังคัญบัญชาในสังกัด ได้นำลูกเสือ-เนตรนารี ออกปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน และสถานที่สาธารณะใกล้เคียง

1.ภาคเช้า กลุ่มโรงเรียนห้วยยาง

2.ภาคบ่าย โรงเรียนอรุณวิทยา

3.บำเพ็ญประโยชน์