ค่ายภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่5

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยกลุ่มสาระฯต่างประเทศจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ภายในโรงเรียน สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ Listening (การฟัง) Speaking (การพูด) Reading (การอ่าน) และ Writing (การเขียน) โดยมีกิจกรรมฐานความรู้ต่างๆ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สอดคล้องกับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558