ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ประจำปี 2557

วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม ความรัก ความสามัคคี และความปรองดองกันในหมู่คณะ อันเป็นพื้นฐานในการนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งภายในครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ณ บ้านดอนบอสโกเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์