ยินดีกับนักเรียนเก่ง

วันที่ 28 ตุลาคม 2557 โรงเรียนจัดพิธีมอบเกียรติบัตร / ประกาศนียบัตร / โล่เกียรติคุณและถ้วยรางวัล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 แก่นักเรียนที่เข้าประกวดแข่งขันความสามารถด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ เช่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ทั้งระดับประถมและมัธยม และด้านกีฬา เช่น เทควันโด ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง ทั้งที่เป็นรางวัลในระดับอำเภอ จังหวัด ภาค และประเทศ