มหกรรมวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 นักเรียนในระดับชั้น ป.1-ม.3 ศึกษาเรียนรู้ ในกิจกรรม “มหกรรมวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”
ที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยกลุ่มงานการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกันจัดงานขึ้น โดยเชิญหน่วยงานในท้องถิ่นและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9 หน่วยงาน มาร่วมจัดกิจกรรมฐานความรู้ 15 ฐาน ให้นักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากในห้องเรียน ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ที่จะถึงนี้