ถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2557

วันที่ 23 ตุลาคม 2557 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช)
บุคลากรของโรงเรียนอรุณวิทยาร่วมพิธีถวายพวงมาลาพระบรมรูป ถวายความเคารพ และกล่าวถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
กับหน่วยงานราชการของอำเภอทับสะแก ณ หอประชุมอำเภอทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์