ค่ายยุวธรรมทุตประจำปี : เรายินดีที่ได้ประกาศพระเยซู

ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2557 นักเรียนคาทอลิกระดับชั้น ป.5-ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมยุวธรรมทูตประจำปี 2557
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฝ่ายงานธรรมทูตและการศึกษาสังฆมลฑณสุราษฏร์ธานีจัดขึ้นตามแผนอภิบาล
สังฆมลฑณสุราษฏร์ธานี คศ.2011-2015 เพื่อส่งเสริมจิตตารมณ์ยุวธรรมทูตให้แก่บรรดาเด็กๆ
ซึ่งมีบทบาทในการประกาศข่าวดี และทำงานแพร่ธรรมของศาสนจักรตามกำลังและความสามารถของตน
ปลูกฝังให้ได้รับการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนและตอบสามารถตอบรับกระแสเรียกการเป็นธรรมทูต