กิจกรรมวันลอยกระทง แผนกอนุบาล และกิจกรรมประกวดกระทงระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มบริหารงานปฐมวัย/กลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยให้นักเรียนแต่งกายชุดไทย มีการประกวดการไหว้ และมีการละเล่นแบบไทยๆ รวมทั้งกิจกรรมเกมตามฐานต่างๆ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักและช่วยกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเล่นพื้นบ้านของไทย และในระดับมัธยมศึกษา ได้จัดประกวดแข่งขันการประดิษฐ์และตกแต่งกระทงสวยงาม อันแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย ซึ่งนักเรียนแต่ละห้องต่างก็แสดงฝีมือกันอย่างสุดความสามารถ