การแข่งขันเทควันโด

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มบริหารงานส่งเสริมความสามารถพิเศษ/กลุ่มงานส่งเสริม
ความสามารถพิเศษกีฬา/นันทนาการ ได้ส่งนักกีฬาเทควันโดเข้าร่วมการแข่งขัน SERI TAEKWONDO POOMSE CHAMPIONSHIP 2014 ณ โรงยิม 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬาเทควันโดระดับพื้นฐาน และนำประสบการณ์ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่ได้รับจากการแข่งขันมาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับสูงขึ้นไป ได้รับรางวัลมากมายดังนี้

1. พุ่มเซ่เดี่ยว ส่งแข่งขัน 30 รายการ ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง/7 เหรียญเงิน/19 เหรียญทองแดง
2. พุมเซ่คู่ผสม ส่งแข่งขัน 8 รายการ ได้รับรางวัล 7 เหรียญทอง
3. พุมเซ่ทีมหญิง ส่งแข่งขัน 2 รายการ ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง

วันที่ 14-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 สระบุรีเกมส์” ระดับภาค 2 ณ จังหวัดสระบุรี ประเภทพุมเซ่ทีมหญิง 3 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาค 2 เข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบุรีเกมส์” เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

เป็นตัวแทนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43” ระหว่าง
วันที่ 9-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา