การแข่งขันฟุตซอลอรุณคริสต์มาสคัพ ครั้งที่ 2

วันที่ 10 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดการแข่งขันฟุตซอลภายในโรงเรียน งานคริสต์มาสประจำปี 2557)

ณ สนามฟุตซอล หน้าอาคารไมเกิ้ล (มัธยมศึกษาตอนต้น 6 ทีม และมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 ทีม แข่งขันช่วงเวลาพักของแต่ละระดับ)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพิ่มทักษะทางด้านกีฬา เพื่อพัฒนาตนเองให้มีจิตใจเข้มแข็งอดทน ในการดำเนินชีวิตประจำวัน